top of page
feets-featured-image.png
Feet's_3-8.png
Feet's_3-7.png
lens-flare-png-46225.png
inkpx-word-art (1).png

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากพนักงานหลายพันคน ผู้ก่อตั้ง Feet's สรุปว่าพนักงานที่มีความสุขนั้นมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีองค์กรไม่มากนักที่จะวัดความสุขของพนักงานนอกเหนือจากการกำหนดเป้าหมายตามสูตรและการทบทวนสิ้นปี

 

ตระหนักว่าแนวคิดของการมีส่วนร่วมของพนักงานในปัจจุบันเป็นมากกว่าการทบทวนประสิทธิภาพในการทำงาน Feet’s มีเป้าหมายที่จะออกแบบประสบการณ์ของพนักงานใหม่ และมอบการมีส่วนร่วมในอุปกรณ์เคลื่อน ซึ่งจะสร้างการทำงานร่วมกันในเชิงบวก

 

เรามี  'Happy Technology' ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับ Universiti Malaya เราเข้าใจถึงความสุข ความเครียด และการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณ

 

ดึงบุคลากรของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดออกมาด้วยคุณสมบัติการมีส่วนร่วมที่หลากหลายของเรา และทำให้ทีมของคุณได้รับการชื่นชมและให้รางวัล ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมและทำงานได้ดีขึ้น

 

Feet’s เชื่อมั่นในการทลายอุปสรรคระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และให้ประโยชน์แก่พนักงานที่อยู่ห่างไกลจากที่ทำงาน เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน - นิยามใหม่ด้วย Feet's

 

FEET'S ได้รับการพัฒนาโดย RAMSSOL Group โดยได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของการจัดการทุนมนุษย์และแอปพลิเคชันมือถือ ติดต่อเราได้ที่ corpcomm@feets.me เพื่อสอบถามข้อมูล

Asset 13_3x.png

ลองใช้ Feet's เพื่อดูว่ามีการมีส่วนร่วมนั้นสำคัญขนาดไหน

bottom of page