top of page

Điều khoản & Điều kiện

Ngày có hiệu lực: 01/04/2019

 

Các Điều khoản Dịch vụ này ("Điều khoản Dịch vụ") chi phối việc bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến tiêu chuẩn của FEETS mà chúng tôi điều hành và liên kết đến các Điều khoản Dịch vụ này ("Dịch vụ"). Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này.

 

Hãy nhớ rằng Dịch vụ chỉ dành cho mục đích kinh doanh của riêng bạn.

 

Hãy đảm bảo rằng bạn có tất cả sự đồng ý và quyền cần thiết trước khi bạn đăng bất kỳ thông tin nào về những người dùng khác của Dịch vụ hoặc Doanh nghiệp của bạn trên FEETS.

1. Thỏa thuận

1.1   Thỏa thuận của bạn với chúng tôi bao gồm các Điều khoản Dịch vụ này và Chính sách Bảo mật Tiêu chuẩn của FEETS ("Thỏa thuận"). Các quy định của Thỏa thuận này sẽ kiểm soát mọi quy định xung đột trực tiếp của Chính sách Bảo mật Tiêu chuẩn của FEETS.

 

1,2  Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có đủ năng lực để tham gia Thỏa thuận này liên quan đến Dịch vụ.

2. Cộng đồng và nhóm doanh nghiệp của bạn

2.1 Để tạo tài khoản FEETS, bạn phải đăng ký bằng:

   (a) địa chỉ email do chủ lao động hoặc hiệp hội nghề nghiệp khác cung cấp cho bạn hoặc

     tổ chức  ("Doanh nghiệp") sử dụng miền email doanh nghiệp của họ ("Miền Email Doanh nghiệp"); hoặc

   (b) địa chỉ email cá nhân, số điện thoại hoặc thông tin xác thực khác không thuộc sở hữu của Doanh nghiệp, bạn

     sẽ không có cơ hội tự động tham gia cộng đồng FEETS hiện có, trừ khi bạn có       đã được mời đến nó.

Bất kỳ người dùng nào trong cùng một cộng đồng đều có thể thấy những người dùng khác trong cộng đồng của họ, tạo nhóm hoặc tham gia các nhóm hiện có.

 

2.2 Bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các mục đích mà bạn sử dụng Dịch vụ và Nội dung của bạn (được định nghĩa bên dưới)

2.3 Bạn xác nhận và đồng ý rằng, bất kỳ lúc nào, nếu bạn đã tạo tài khoản FEETS:

   (a) với Miền Email Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có thể chọn đảm nhận và có toàn quyền kiểm soát

   (bao gồm khả năng xóa): (i) cộng đồng Doanh nghiệp; (ii) tài khoản FEETS của bạn; (iii) bất kỳ nhóm nào

   mà bạn tạo hoặc tham gia trong cộng đồng Doanh nghiệp; và (iv) tất cả Nội dung hiện tại và tương lai (được xác định

   phía dưới); hoặc

   (b) với địa chỉ email cá nhân, số điện thoại hoặc thông tin đăng nhập khác không thuộc sở hữu của  

   Doanh nghiệp và đã chia sẻ nội dung trong nhóm Doanh nghiệp hoặc cộng đồng (hoặc các cộng đồng)

   được tạo hoặc quản lý bởi những người dùng đã tham gia với Miền email doanh nghiệp, Doanh nghiệp

   có thể chọn đảm nhận và có toàn quyền kiểm soát (bao gồm cả khả năng xóa): (i) Doanh nghiệp

   cộng đồng hoặc các cộng đồng; (ii) bất kỳ nhóm nào mà bạn tạo hoặc tham gia trong cộng đồng Doanh nghiệp đó;

   và (iii) tất cả Nội dung hiện tại và trong tương lai được chia sẻ trong cộng đồng Doanh nghiệp đó, bao gồm tất cả các PHIẾU

   Nội dung trò chuyện với các thành viên của cộng đồng Doanh nghiệp đó.

 

3. Nội dung của bạn

3.1 Trong Thỏa thuận này, "Nội dung của Bạn" có nghĩa là nội dung, tài liệu và thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin, bản ghi âm, ảnh, video, tài liệu hoặc các tài liệu khác mà bạn tạo, gửi, gửi, tải lên, xuất bản, hiển thị, liên kết hoặc tùy chỉnh, lưu trữ hoặc truyền liên quan đến Dịch vụ.

 

3.2 Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có hoặc đã bảo đảm tất cả các quyền cần thiết (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ) và quyền chia sẻ, phân phối, xuất bản và cung cấp Nội dung của Bạn và cấp phép cho Nội dung của Bạn, và rằng Nội dung của Bạn sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ người thứ ba nào buổi tiệc. Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu Nội dung của Bạn, ngoại trừ Nội dung của Chúng tôi (được định nghĩa bên dưới) mà chúng tôi cấp phép cho bạn, có thể được kết hợp vào Nội dung của Bạn.

 

3.3 Một số tính năng nhất định của Dịch vụ cho phép bạn gửi hoặc chia sẻ Nội dung của bạn với Dịch vụ hoặc với những người dùng khác. Bạn hiểu rằng nếu bạn làm điều này, Nội dung của Bạn sẽ hiển thị với những người khác và bạn đồng ý rằng họ có thể tự do xem, sử dụng, phân phối, tái sản xuất, hiển thị, điều chỉnh và truyền tải Nội dung của Bạn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của họ.

 

3.4 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc các nội dung khác của Nội dung của bạn mà chúng tôi thay mặt bạn lưu trữ và xử lý. Trong khoảng thời gian bạn có tài khoản người dùng FEETS, bạn có thể xóa Nội dung của mình được lưu trữ trên Dịch vụ. Việc tạo ra các bản sao lưu Nội dung của Bạn là trách nhiệm duy nhất của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát hoặc hư hỏng nào đối với Nội dung của Bạn.

 

3.5 Khi xét đến quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn, bạn cấp cho chúng tôi, trong suốt thời gian bạn sử dụng Dịch vụ, một bản quyền toàn cầu, không độc quyền, không giới hạn, không thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, đã trả hết, tiền bản quyền- giấy phép miễn phí để sử dụng / lưu trữ Nội dung của Bạn, theo yêu cầu hoặc cho phép của Thỏa thuận này; hoặc theo thỏa thuận khác với bạn bằng văn bản. Giấy phép này kết thúc sớm nhất trong những ngày Nội dung của bạn hoặc tài khoản người dùng bị xóa. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng nội dung bị xóa có thể tồn tại trong các bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý.

4. Việc bạn sử dụng FEETS

4.1Trong Thỏa thuận này, "Nội dung của chúng tôi" có nghĩa là Dịch vụ và thông tin nội dung, tài liệu, mã máy tính và phần mềm là một phần của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, "giao diện", hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình minh họa , nhãn hiệu, hình ảnh, âm thanh, video và âm thanh, nhưng loại trừ Nội dung của bạn.

4.2 Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, trong Thời hạn, bạn có quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không cấp phép lại để truy cập và sử dụng Nội dung của chúng tôi cho các mục đích kinh doanh nội bộ của riêng bạn trong Doanh nghiệp của bạn theo Thỏa thuận này . Không có quyền sở hữu được chuyển giao cho bạn. FEETS và các nhà cấp phép của nó giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ) trong và đối với Dịch vụ và bất kỳ và tất cả các công nghệ có liên quan và cơ bản cũng như bất kỳ sản phẩm phái sinh nào.  Không có quyền nào được cấp cho bạn, ngoại trừ được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.

5. Sử dụng được chấp nhận và Nội dung của bạn

5.1Ngôn từ kích động thù địch: Chúng tôi không cho phép phát ngôn kích động thù địch trên FEETS vì nó tạo ra môi trường đe dọa và loại trừ và trong một số trường hợp có thể kích động bạo lực trong thế giới thực. Chúng tôi định nghĩa ngôn từ kích động thù địch là một cuộc tấn công trực tiếp vào mọi người dựa trên những gì chúng tôi gọi là các đặc điểm được bảo vệ - chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, đẳng cấp, giới tính, giới tính, bản dạng giới và bệnh tật hoặc khuyết tật nghiêm trọng. Chúng tôi cũng cung cấp một số biện pháp bảo vệ cho tình trạng nhập cư. Chúng tôi định nghĩa "tấn công" là lời nói bạo lực hoặc xúc phạm nhân cách, tuyên bố về sự thấp kém hoặc lời kêu gọi loại trừ hoặc tách biệt.

 

5.2 Không đăng: Hình ảnh hoặc video bạo lực chống lại con người hoặc động vật với các nhận xét hoặc chú thích của người đăng tải có nội dung: thích thú với đau khổ, thích bị sỉ nhục, phản ứng khiêu dâm đối với đau khổ, nhận xét nói tích cực về bạo lực; hoặc những nhận xét cho thấy rằng người đăng đang chia sẻ cảnh quay để mang lại niềm vui xem giật gân.

 

5.3 Chúng tôi có thể triển khai các công nghệ tự động để phát hiện nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc tài liệu lạm dụng khác có thể gây hại cho Dịch vụ của chúng tôi, người dùng hoặc những người khác. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, từ chối mọi nghĩa vụ chỉnh sửa, tạm dừng quyền truy cập, hạn chế phân phối hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào của Bạn mà chúng tôi xác định là vi phạm Thỏa thuận này.

​​

6. Chính sách Quyền riêng tư và Bảo mật

6.1 Bạn nên tham khảo Chính sách quyền riêng tư của FEETS để biết thêm chi tiết về cách Nội dung và dữ liệu của Bạn được gửi cho chúng tôi hoặc được tạo như một phần của việc bạn sử dụng Dịch vụ được quản lý.

 

6.2 Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp chống lại việc truy cập, sử dụng hoặc xử lý Nội dung của bạn trái phép hoặc bất hợp pháp.

 

7. Trang web của bên thứ ba

7.1Nội dung của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Điều này không ngụ ý sự chứng thực của chúng tôi đối với bất kỳ trang web nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành động, nội dung, thông tin hoặc dữ liệu của các trang web hoặc hành động của bên thứ ba hoặc bất kỳ liên kết nào có trong chúng, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với chúng. Các trang web của bên thứ ba có thể sẽ cung cấp các điều khoản và điều kiện sử dụng và chính sách bảo mật của riêng họ có thể áp dụng cho bạn.

​​

8. Đình chỉ và chấm dứt

8.1 Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn hoặc Thỏa thuận này (toàn bộ hoặc một phần) vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

 

8.2 Chúng tôi có quyền giới hạn quyền truy cập của bạn vào, thay đổi, thu hồi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ (hoặc một phần của chúng) vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, mà không cần thông báo cho bạn. Chúng tôi có thể làm như vậy, ví dụ: nếu chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ nữa, nếu phản hồi của người dùng cho thấy rằng chúng tôi cần thực hiện thay đổi, do cải tiến công nghệ hoặc nếu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi ngừng cho phép chúng tôi sử dụng hoặc cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên của họ.

 

8.3 Nếu tài khoản người dùng FEETS của bạn hoặc Dịch vụ bị chấm dứt, quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ và Nội dung của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và mọi giấy phép được cấp theo Thỏa thuận này sẽ chấm dứt.

9. Bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

9.1 Bạn sẽ giải quyết bất kỳ khiếu nại, nguyên nhân hành động hoặc tranh chấp (khiếu nại) nào mà bạn có với chúng tôi, phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc ứng dụng FEETS độc quyền ở Malaysia và bạn đồng ý tuân theo quyền tài phán của luật pháp Malaysia và tòa án nhằm mục đích kiện tụng tất cả các yêu cầu đó. Luật pháp của Malaysia sẽ điều chỉnh Thỏa thuận này, cũng như bất kỳ khiếu nại nào có thể phát sinh giữa bạn và chúng tôi, bất kể xung đột của các quy định pháp luật.

 

9.2 Nếu bất kỳ ai đưa ra khiếu nại chống lại chúng tôi liên quan đến các hành động, nội dung hoặc thông tin của bạn trên FEETS, bạn sẽ bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi và chống lại tất cả các thiệt hại, tổn thất và chi phí dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả phí và chi phí pháp lý hợp lý) liên quan đến yêu cầu. Mặc dù chúng tôi cung cấp các quy tắc về hành vi của người dùng, chúng tôi không kiểm soát hoặc chỉ đạo hành động của người dùng trên FEETS và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông tin mà người dùng truyền tải hoặc chia sẻ trên FEETS. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc thông tin xúc phạm, không phù hợp, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc có thể bị phản đối mà bạn có thể gặp phải trên FEETS. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, của bất kỳ người dùng nào của FEETS.

 

9.3 CHÚNG TÔI THỬ ĐỂ GIỮ LẠI CẢM GIÁC, KHÔNG GÂY BỆNH VÀ AN TOÀN, NHƯNG BẠN SỬ DỤNG NÓ VỚI RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP CÁC TÍNH NĂNG NGUYÊN TRẠNG, KHÔNG BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC TÍNH NĂNG SẼ LUÔN AN TOÀN, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC CÁC TÍNH NĂNG SẼ LUÔN CÓ CHỨC NĂNG MÀ KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ, TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG HOÀN THÀNH. ĐẶC ĐIỂM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNH ĐỘNG, NỘI DUNG, THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA; VÀ BẠN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI TỪ BẤT KỲ KHIẾU NẠI VÀ THIỆT HẠI NÀO, BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT, PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO MÀ BẠN ĐÃ ĐỐI VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ LỢI NHUẬN NÀO MẤT HOẶC HẬU QUẢ KHÁC, ĐẶC BIỆT, KHÔNG ĐÚNG CÁCH  HOẶC CÁC THIỆT HẠI BẤT CỨ PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẰNG BÁO CÁO HOẶC TÍNH NĂNG NÀY, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐƯỢC THAM KHẢO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY.

10. Một số điều khoản cuối cùng

10.1 Thỏa thuận này được viết bằng tiếng Anh. Trong phạm vi bất kỳ phiên bản đã dịch nào của Thỏa thuận này xung đột với phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được kiểm soát.

 

10.2 Thỏa thuận này tạo nên toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, liên quan đến Dịch vụ và thay thế mọi tuyên bố hoặc thỏa thuận trước đây đối với Dịch vụ. Bạn xác nhận rằng bạn không dựa vào bất kỳ đại diện hoặc thỏa thuận nào trước đó. Các tiêu đề chỉ dành cho mục đích tham khảo và không phải là một phần của Thỏa thuận này.

 

10.3 Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này. Phiên bản hiện tại của Điều khoản và Thỏa thuận sẽ chi phối mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về sửa đổi quan trọng, ví dụ như qua thông báo hoặc email tới email được liên kết với tài khoản của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi các bản sửa đổi đó có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sửa đổi.

bottom of page